SOFRADEX 20GM CREAM

SOFRADEX 20GM CREAM is a Schedule H drug. SOFRADEX 20GM CREAM is composed of: FRAMYCETIN SULPHATE (1 %W/W), DEXAMETHASONE ACETATE (0.1 %W/W)

DEXAMETHASONE ACETATE

DEXAMETHASONE ACETATE is a Schedule H drug.

ZONEPH EYE DPS

ZONEPH EYE DPS is a Schedule H drug. ZONEPH EYE DPS is composed of: BORIC ACID (1.25 %W/V), CHLORPHENIRAMINE (0.01 %W/V), HYDROXYPROPYLMETHYLCELLULOSE (0.25 %W/V), NAPHAZOLINE (0.056 %W/V), SODIUM CHLORIDE (0.05 %W/V)

ZOLINE EYE DPS

ZOLINE EYE DPS is a Schedule H drug. ZOLINE EYE DPS is composed of: BORIC ACID (1.25 %W/V), CHLORPHENIRAMINE (0.01 %W/V), HYDROXYPROPYLMETHYLCELLULOSE (0.25 %W/V), NAPHAZOLINE (0.056 %W/V), SODIUM CHLORIDE (0.05 %W/V)

ZINCOREN EYE DPS

ZINCOREN EYE DPS is an Over-the-counter (OTC) drug. ZINCOREN EYE DPS is composed of: SULPHACETAMIDE (12.0 %W/V), BORIC ACID (1.9 %W/V), SODIUM CHLORIDE (1.0 %W/V), ZINC SULFATE (0.1 %W/V)

ZINBRO S EYE DPS

ZINBRO S EYE DPS is a Schedule G drug. ZINBRO S EYE DPS is composed of: SULPHACETAMIDE (15.0 %W/V), BORIC ACID (1.9 %W/V), CHLORBUTOL (0.5 %W/V), CHLORPHENIRAMINE (0.01 %W/V), SODIUM CHLORIDE (0.1 %W/V)