ZONEPH EYE DPS

ZONEPH EYE DPS is a Schedule H drug. ZONEPH EYE DPS is composed of: BORIC ACID (1.25 %W/V), CHLORPHENIRAMINE (0.01 %W/V), HYDROXYPROPYLMETHYLCELLULOSE (0.25 %W/V), NAPHAZOLINE (0.056 %W/V), SODIUM CHLORIDE (0.05 %W/V)

ZOLINE EYE DPS

ZOLINE EYE DPS is a Schedule H drug. ZOLINE EYE DPS is composed of: BORIC ACID (1.25 %W/V), CHLORPHENIRAMINE (0.01 %W/V), HYDROXYPROPYLMETHYLCELLULOSE (0.25 %W/V), NAPHAZOLINE (0.056 %W/V), SODIUM CHLORIDE (0.05 %W/V)

ZECOOL 10ML EYE DPS

ZECOOL 10ML EYE DPS is a Schedule H drug. ZECOOL 10ML EYE DPS is composed of: BORIC ACID (1.25 %W/V), CHLORPHENIRAMINE (0.01 %W/V), NAPHAZOLINE (0.056 %W/V), ZINC SULPHATE MONOHYDRATE (0.12 %W/V)