ZONEPH EYE DPS

ZONEPH EYE DPS is a Schedule H drug. ZONEPH EYE DPS is composed of: BORIC ACID (1.25 %W/V), CHLORPHENIRAMINE (0.01 %W/V), HYDROXYPROPYLMETHYLCELLULOSE (0.25 %W/V), NAPHAZOLINE (0.056 %W/V), SODIUM CHLORIDE (0.05 %W/V)

ZOLINE EYE DPS

ZOLINE EYE DPS is a Schedule H drug. ZOLINE EYE DPS is composed of: BORIC ACID (1.25 %W/V), CHLORPHENIRAMINE (0.01 %W/V), HYDROXYPROPYLMETHYLCELLULOSE (0.25 %W/V), NAPHAZOLINE (0.056 %W/V), SODIUM CHLORIDE (0.05 %W/V)

ZINCOREN EYE DPS

ZINCOREN EYE DPS is an Over-the-counter (OTC) drug. ZINCOREN EYE DPS is composed of: SULPHACETAMIDE (12.0 %W/V), BORIC ACID (1.9 %W/V), SODIUM CHLORIDE (1.0 %W/V), ZINC SULFATE (0.1 %W/V)

ZINBRO S EYE DPS

ZINBRO S EYE DPS is a Schedule G drug. ZINBRO S EYE DPS is composed of: SULPHACETAMIDE (15.0 %W/V), BORIC ACID (1.9 %W/V), CHLORBUTOL (0.5 %W/V), CHLORPHENIRAMINE (0.01 %W/V), SODIUM CHLORIDE (0.1 %W/V)

VOLUVEN 6GM/0.9GM SOLN

VOLUVEN 6GM/0.9GM SOLN is an Over-the-counter (OTC) drug. VOLUVEN 6GM/0.9GM SOLN is composed of: HYDROXYETHYL STARCH (6.0 GM), SODIUM CHLORIDE (0.9 GM)

VILCO INFANT 0.065%W/V/0.001%W/V/0.002%W/V NASAL DPS

VILCO INFANT 0.065%W/V/0.001%W/V/0.002%W/V NASAL DPS is a Schedule H drug. VILCO INFANT 0.065%W/V/0.001%W/V/0.002%W/V NASAL DPS is composed of: BENZALKONIUM CHLORIDE (0.001 %W/V), PHENYLEPHRINE (0.002 %W/V), SODIUM CHLORIDE (0.065 %W/V)