LITHOSUN 250MG TAB

LITHOSUN 250MG TAB is a Schedule H drug. LITHOSUN 250MG TAB is composed of: LITHIUM (250 MG)

LITHOSUN SR-TAB

LITHOSUN SR-TAB is a Schedule H drug. LITHOSUN SR-TAB is composed of: LITHIUM (400 MG)

LITHOCENT-CR TAB

LITHOCENT-CR TAB is a Schedule H drug. LITHOCENT-CR TAB is composed of: LITHIUM (400 MG)

LITHOCENT TAB

LITHOCENT TAB is a Schedule H drug. LITHOCENT TAB is composed of: LITHIUM (300 MG)

ZECARB SR 450MG TAB

ZECARB SR 450MG TAB is a Schedule H drug. ZECARB SR 450MG TAB is composed of: LITHIUM (450.0 MG)

ZECARB 300MG TAB

ZECARB 300MG TAB is a Schedule H drug. ZECARB 300MG TAB is composed of: LITHIUM (300.0 MG)

UNICARB 450MG INJ

UNICARB 450MG INJ is a Schedule H drug. UNICARB 450MG INJ is composed of: LITHIUM (450.0 MG)

UNICARB 150MG INJ

UNICARB 150MG INJ is a Schedule H drug. UNICARB 150MG INJ is composed of: LITHIUM (150.0 MG)