LOTETOB 0.3/0.5% EYE DPS

LOTETOB 0.3/0.5% EYE DPS is a Schedule H1 antibiotic. LOTETOB 0.3/0.5% EYE DPS is composed of: LOTEPREDNOL (0.5 %W/V), TOBRAMYCIN SULFATE (0.3 %W/V)

LOTEPRED T EYE DPS

LOTEPRED T EYE DPS is a Schedule H1 antibiotic. LOTEPRED T EYE DPS is composed of: LOTEPREDNOL (5.0 MG), TOBRAMYCIN SULFATE (3.0 MG)