PHENIL EYE-DPS

PHENIL EYE-DPS is a Schedule H drug. PHENIL EYE-DPS is composed of: CHLORBUTOL (0.5 %W/V), CHLORPHENIRAMINE (0.2 %W/V), PHENYLEPHRINE (0.12 %W/V), ANTIPYRINE (0.1 %W/V)