LOTEPRED T EYE DPS

LOTEPRED T EYE DPS is a Schedule H1 antibiotic. LOTEPRED T EYE DPS is composed of: LOTEPREDNOL (5.0 MG), TOBRAMYCIN SULFATE (3.0 MG)