NEBRACIN LP EYE DPS

NEBRACIN LP EYE DPS is a Schedule H1 antibiotic. NEBRACIN LP EYE DPS is composed of: LOTEPREDNOL (0.5 %W/V), TOBRAMYCIN SULFATE (0.3 %W/V)

MOXLUV LT 0.5%W/W/0.5%W/W EYE DPS

MOXLUV LT 0.5%W/W/0.5%W/W EYE DPS is a Schedule H antibiotic. MOXLUV LT 0.5%W/W/0.5%W/W EYE DPS is composed of: LOTEPREDNOL (0.5 %W/W), MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE (0.5 %W/W)