PERFOCYN PLUS DPS

PERFOCYN PLUS DPS is a Schedule H antibiotic. PERFOCYN PLUS DPS is composed of: CHLORAMPHENICOL (5.0 %), BENZOCAINE (3.0 %), ACETIC ACID (2.0 %), PREDNISOLONE (0.5 %)

MIXBIOTIC AC EAR DPS

MIXBIOTIC AC EAR DPS is a Schedule H antibiotic. MIXBIOTIC AC EAR DPS is composed of: CLOTRIMAZOLE (1.0 %), ACETIC ACID ( ), BECLOMETASONE (0.025 %), OFLOXACIN (0.3 %)

PHENIL EYE-DPS

PHENIL EYE-DPS is a Schedule H drug. PHENIL EYE-DPS is composed of: CHLORBUTOL (0.5 %W/V), CHLORPHENIRAMINE (0.2 %W/V), PHENYLEPHRINE (0.12 %W/V), ANTIPYRINE (0.1 %W/V)